Privacy policy betreffende het gebruik van de website en het gebruik van cookies – International Car Operators (ICO)

ICO is zich ervan bewust dat de privacy van haar website gebruikers, klanten en leveranciers en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Toepassingsgebied

Deze website is eigendom van ICO en wordt beheerd door D’M&S. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze website gebruikers, klanten en leveranciers er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.


Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.


Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt geraadpleegd en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens. 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.


Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan ICO de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

  • Naam, voornaam;
  • e-mailadres;
  • IP-adres (Internet Protocol).

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u beslist ons te contacteren via het formulier op de website of rechtstreeks via info@icoterminals.com of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events). 

Daarnaast kunnen wij ook informatie van cookies verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adres, het browsertype en versie, de toegangsdatum- en tijd, URL van de betreffende website, domeinnaam van uw internetprovider en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen.

ICO kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Waarom wordt die informatie verzameld?

ICO verzamelt voormelde informatie (persoonsgegevens + eventuele optionele informatie) met het oog op intern bedrijfsbeheer en meer bepaald voor de volgende doeleinden: 

  • om te reageren op uw vragen over onze diensten;
  • om klachten m.b.t. onze website te onderzoeken;
  • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance.

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

ICO deelt geen persoonsgegevens met derden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

ICO geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. 

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken Google Universal Analytics cookies om te achterhalen hoe klanten surfen op of gebruikmaken van onze website. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt en de taalkeuze. We gebruiken Javascript Enabled cookies die nagaan of JavaScript actief is in de browser van de bezoeker. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat de website dingen over u onthoudt wanneer deze opnieuw wordt geraadpleegd.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn. 

Door cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van de website niet toegankelijk zijn.

Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de persoon verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens bij ICO op info@icoterminals.com of per post op Margareta van Oostenrijkstraat 1, 8380 Zeebrugge (België) t.a.v. Alain Guillemyn.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming).

Veiligheid

ICO spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.  Indien dit zou gebeuren nemen wij onmiddellijk de nodige acties.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. ICO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wijzigingen aan deze policy

ICO behoudt zich het recht voor om  deze policy aan te passen in lijn met de vigerende wet- en regelgeving.